Microsoft word - banweed_2012.doc

BANWEED MCPA

REG. NO. L0466 / N-AR 0121 ACT No. 36 OF 1947
W 130201
A SOLUBLE CONCENTRATE
'N OPLOSBARE KONSENTRAAT- HERBICIDE FOR THE CONTROL OF ONKRUIDDODER VIR DIE BEHEER ANNUAL BROADLEAF WEEDS, AS LISTED, IN LAWNS AND TURF BREëBLAARONKRUID, SOOS AANGETOON, IN GRASPERKE EN GRASVELDE HRAC HERBICIDE GROUP CODE 0 HRAC ONKRUIDDODER GROEP KODE Active Ingredient / Aktiewe Bestanddeel
MCPA (Phenoxyacetic acid) ………400 g/ℓ ……….MCPA (Fenoksieasynsuur) (as Potassium salt) (as Kaliumsout) NETT VOLUME / NETTO VOLUME
Registered by: / Geregistreer deur: Agro-Serve (Pty) Ltd t/a Efekto™ Reg. No. 1973/000868/07 Agro-Serve (Edms) Bpk h/a Efekto Distributed by: / Versprei deur: Efekto Care (Pty) Ltd Reg. No.2009/006357/07 Efekto Care (Edms) Bpk. PO Box / Posbus 652147, BENMORE. 2010 Efekto and the EFEKTO logo are trademarks of Agro-Serve (Pty) Ltd Efekto en die EFEKTO kenteken is handelsmerke van Agro-Serve (Edms) Bpk Agro-Serve (Pty) Ltd. Agro-Serve (Edms) Bpk All rights reserved / Alle regte voorbehou CUSTOMER CARE: Tel.0861 EFEKTO (333586) office hours / kantoor ure [email protected] / www.efekto.co.za EMERGENCY NUMBER / NOODNOMMER
083 1233911
BEFORE USING THIS PRODUCT PLEASE READ the LABEL CAREFULLY
BATCH NUMBER / LOTNOMMER
DATE MANUFACTURED / DATUM VERVAARDIG
UN NUMBER: 3082
HARMFUL /
SKADELIK
WAARSKUWINGS
Hanteer versigtig.
Giftig as ingesluk of ingeasem word of met die vel in aanraking kom.
Bêre in 'n koel plek.
Bêre weg van voedsel, voer, saad en ander landboumiddels en buite bereik van
kinders, oningeligte persone en diere.
VERHOED
GEVOELIGE
BYVOORBEELD ALLE BREëBLAARGEWASSE ASOOK ALLE BOME, STRUIKE
EN BLOMPLANTE.

Alhoewel hierdie middel omvattend onder 'n groot verskeidenheid toestande
getoets is waarborg die registrasiehouer nie dat dit onder alle toestande
doeltreffend sal wees nie, aangesien die werking en effek daarvan beïnvloed kan
word deur faktore soos abnormale klimaats- en bergingstoestande; kwaliteit van
verdunningswater; verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket
aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die onkruid teen die
betrokke middel sowel as die metode, tyd en akkuraatheid van toediening.
Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan
gewasse, plantegroei, die omgewing of vir nadelige effek op mens of dier of vir 'n
gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die versuim van die
gebruiker om etiketaanwysings na te kom of as gevolg van die ontstaan van
toestande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die
verskaffer in die geval van enige onsekerheid.

VOORSORGMAATREëLS
Vermy inaseming van sproeireën en spuitdampe.
Was besoedelde klere daagliks.
Was onmiddellik met seep en water indien per ongeluk met die vel in aanraking kom.
Moenie tydens of na vermenging en toediening eet, drink of rook alvorens hande en
gesig gewas en ander klere aangetrek is nie.
Verhoed spuitstofwegdrywing na ander gewasse, weiding, riviere, damme en enige
gebied wat nie behandel word nie.
Om beskadiging van gewenste plante te voorkom, moet spuittoerusting wat vir
toediening gebruik is, nie weer gebruik word vir toediening van ander middels op sulke
plante nie.
Gooi was- en spoelwater weg waar dit nie gewasse, weiding, riviere en damme sal
besoedel nie.
Spoel leë houer driekeer uit met 'n volume water gelykstaande aan 'n minimum van 10
% van die houer. Gooi die spoelwater by die inhoud van die spuittenk.
Vernietig leë houer. Moet nooit vir enige ander doel gebruik nie.
Voorkom besoedeling van voedsel, voer, drinkwater en eetgerei.
HARMFUL / SKADELIK

SOMMIGE ONKRUIDSOORTE WAT NORMAALWEG BEHEER WORD
Arctotis venusta
Bidens pilosa
Chenopodium album
Cosmos bipinnatus
Galinsoga parviflora
Raphanus raphanistrum
Striga asiatica
Tagetes minuta
Tribulus terrestris
Xanthium spinosum

GEBRUIKSAANWYSINGS GEBRUIK SLEGS SOOS
AANGEDUI

Dien toe na opkom van breëblaaronkruid wat in gevestigde grasperke en grasvelde
groei.
Dien toe as 'n egalige fyn bespuiting.
Kalibreer spuittoerusting noukeurig voor toediening.

LET WEL:

EFEKTO BANWEED MCPA mag 'n verkleuring van die grasperk veroorsaak.
Dit sal egter tydelik van aard wees.
Die toediening van 'n stikstofhoudende kunsmis 2 - 3 weke voor toediening van die
onkruiddoder word aanbeveel.
VERMENGING EN TOEDIENING
Verdun 50 mℓ EFEKTO BANWEED MCPA in 5 ℓ water en dien egalig toe oor 100 m².
Herhaal bespuiting na 14 dae indien nodig.
Gebruik slegs op onkruid wat aktief groei in grond met voldoende vog.
Gebruik slegs op die skoonveld in die geval van gholfbane.
BELANGRIK
Toediening deur middel van gieters of toerusting wat aan tuinslange gekoppel word,
word nie aanbeveel nie.
Rugsakspuite en drukspuitpompe is egter vir die doel geskik.

WARNINGS
Handle with care.
Poisonous when absorbed through the skin, swallowed or inhaled.
Store in a cool place.
Store away from food, feed, seed, other agricultural remedies and out of reach of
children, uninformed persons and animals.
AVOID SPRAY DRIFT ONTO SUSCEPTIBLE PLANTS E.G. ALL BROAD LEAF
CROPS AS WELL AS ALL TREES, SHRUBS AND FLOWERING PLANTS.

Although this remedy has been extensively tested under a large variety of
conditions the registration holder does not warrant that it will be efficacious
under all conditions because the action and effect thereof may be affected by
factors such as abnormal climatic and storage conditions; quality of dilution
water; compatibility with other substances not indicated on the label and
occurrence of resistance of the weed against the remedy concerned as well as
by the method, time and accuracy of application. The registration holder
furthermore does not accept responsibility for damage to crops, vegetation, the
environment or harm to man or animal or for lack of performance of the remedy
concerned due to failure of the user to follow the label instructions or to the
occurrence of conditions which could not have been foreseen in terms of the
registration. Consult the supplier in the event of any uncertainty.

PRECAUTIONS
Do not inhale spray mist and fumes.
Wash contaminated clothing daily.
Wash with soap and water immediately after accidental skin contact.
Do not eat, drink or smoke whilst mixing and applying or before washing hands and
face and change of clothing.
Avoid spray drift onto other crops, grazing, rivers, dams and any area not under
treatment.
To avoid injury to desirable plants, spray equipment used for application should not be
re-used to apply other materials to such plants.
Dispose of wash water where it will not contaminate crops, grazing, rivers and dams.
Rinse empty container three times with a volume of water equal to a minimum of 10 %
of that of the container. Add the rinse water to the contents of the spray tank.
Destroy empty container. Never use for any other purpose.
Prevent contamination of food, feeds, drinking water and eating utensils.

SOME WEED SPP. NORMALLY CONTROLLED
Arctotis venusta
Free State daisy Bidens pilosa
Chenopodium album
Cosmos bipinnatus
Galinsoga parviflora
small flowered quick weed Raphanus raphanistrum
Striga asiatica
Tagetes minuta
Tribulus terrestris
common dubbeltjie Xanthium spinosum
spiny cockle bur
DIRECTIONS FOR USE USE ONLY AS
DIRECTED

Apply after emergence of broadleaf weeds growing in an established lawn or turf.
Apply as a fine, even spray.
Calibrate spray equipment carefully prior to application.
NOTE
EFEKTO BANWEED MCPA may cause a discoloration of the grass.
This will be of a temporary nature only.
The application of a nitrogenous fertiliser 2 - 3 weeks prior to treating with the herbicide
is recommended.
MIXING AND APPLICATION
Dilute 50 mℓ EFEKTO BANWEED MCPA in 5 ℓ water and apply as an even spray
onto 100 m².
Repeat application after 14 days if necessary.
Use only on weeds growing actively in a soil with sufficient moisture.
Use only in fairways in the case of golf courses.
IMPORTANT
Application by means of a watering can or equipment attached to garden hoses is not
recommended.
Knapsack sprayers and pressurised sprayers are however suitable equipment to use.

Source: http://tulbaghnursery.co.za/wp-content/uploads/2015/03/BANWEED_2012.pdf

tourism-review.fr

aDVeNtUre: Tourism in the Extremes traVel meDiciNe For tHe extreme traVeler additional insurance for sports or adventure coverage is the single most important concept. In addition, health care provid- ers should be aware of the special medical problems that can arise in the growing area of extreme travel. DemographicsAlthough there are no comprehensive demographic data

safeharborterm.com

Phoenix Safe HarborTerm Life ExpressSM Quick Reference Guide For agent use only. Not for distribution to the public as sales literature. Table of Contents Accelerated Benefit Rider Frequently Asked Questions . . . . . . . . . . . . . . 4 Application & Underwriting Options . . . . . . . . . . . 5 Requirements For Application & Payment . . . . . . . . 9 Application Submission & Policy Issue . . . . . . . . . 10